Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

เนื้อหา

ผลงานนักเรียน นักศึกษา


  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
       ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี

             โครงงานจัดทำบัญชีร้านไข่มุก
             โครงงานการจัดทำบัญชีร้านหมียว
             โครงงานจัดทำรายรับ-รายจ่าย ขายดอกไม้
             โครงงานการจัดทำบัญชีร้านขนมเค้ก 
             โครงงานการจัดทำบัญชีร้านขายอาหารตามสั่ง
             โครงงานการจัดทำบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัย       ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             โครงงานสื่อการเรียนการสอนเรื่องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
             โครงงานสื่อการเรียนการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์
             โครงงานสื่อการเรียนการสอนเรื่องประชาคมอาเซียน
             โครงงานสื่อการเรียนการสอนเรื่องประกอบวิธีลงโปรแกรม Windows7
             โครงงานสื่อการเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์จากเศษมันสำปะหลัง ด้วยโปรแกรม Windows live movie maker

             โครงงานการสร้างสื่อโฆษณา ด้วยโปรแกรม Windows live movie maker


       ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

             โครงงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
             โครงงานชุดติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
             โครงงานแบบจำลองชุดฝึกเปิดปิด
             โครงงานเพาเวอร์แอมป์โมโน 100 วัตต์
             โครงงานรถเก็บขยะทางเรียบ
             โครงงานรถดูดเศษเหล็ก

             โครงงานป้ายยินดีต้อนรับ


       ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

             โครงงานเครื่องเสียง 500 วัตต์
             โครงงานเพาเวอร์แอมป์ 300 วัตต์

             โครงงานเปลไฮเทค


       ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

             โครงงานบันทึกบัญชีกล้วยม้วนสมุนไพร
             โครงงานบันทึกบัญชีขนมโป๊งเหน่ง
             โครงงานบันทึกการทำบัญชีขนมโดนัทมินิ
             โครงงานบันทึกบัญชีเทียนหอมแฟนซี
             โครงงานบันทึกบัญชีปลอกหมอนสม๊อคจากผ้าซาติน
             โครงงานพี่สอนน้องทำบัญชี
             โครงงานบันทึกบัญชีการทำขนมเทียน
             โครงงานสอนทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
             โครงงานบันทึกบัญชีร้านไม้กวาด
             โครงงานบันทึกบัญชีขนมปุยฝ้าย
             โครงงานการบันทึกบัญชีร้านสานหวด
             โครงงานบันทึกบัญชีขนมปาท่องโก๋
             โครงงานบันทึกบัญชีร้านก๋วยเตี๋ยว

             โครงงานบันทึกบัญชีขนมโดนัทมินิแฟนตาซี


       ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม

             โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Webpage maker v2
             โครงการสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
             โครงการขวดน้ำอัดลมแฟนตาซี
             โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
             โครงการศึกษาปัจจัยในการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้าน SML บ้านหนองยาว
             โครงการสื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่ายเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Web page maker
             โครงการรับพิมพ์งาน
             โครงการสื่อการเรียนรู้เยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ด้วยโปรแกรม Windows live Movie maker
             โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่องจริยธรรมในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Web page Maker
             โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
             โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
             โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่องฟักข้าวด้วยโปรแกรม Web Page Maker V2
             โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่องมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72 ด้วยโปรแกรม Web Page Maker V 2
             โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยโปรแกรม Web Page Maker V2
             โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่องยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ด้วยโปรแกรม Web Page Make V2
             โครงการสื่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพื่อน้องปฐมวัยด้วยโปรแกรม Windows Live Movie Maker
             โครงการสื่อการเรียนการสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรมแกรม Web Page Maker
             โครงการสื่อการเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
             โครงการสื่อการเรียนรู้การทำปฏิทินด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
             โครงการสื่อการเรียนเรื่องสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ด้วยโปรแกรม Web Page Maker V2
             โครงการพัฒนาเว็บไซต์เรื่องประเพณีอีสาน
             โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องระบบร้านเช่าหนัง
             โครงการสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบนิเวศในนาข้าว

             โครงการผลิตสื่อภาพยนต์เรื่องภัยของยาเสพติด


        ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาาไฟฟ้ากำลัง   สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า

             โครงงานพัฒนาชุดไฟส่องสว่างป้ายวิทยาลัยด้วยหลอด LED
             โครงงานเครื่องชาร์จแบตประหยัดพลังงาน
             โครงงานโต๊ะรีดผ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
             โครงงานอุปกรณ์ตรวจเช็คฟิวส์ไฟฟ้าแรงต่ำ
             โครงงานอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟ DC เป็น AC
             โครงงานเดินท่อพร้อมร้อยสายไฟ
             โครงงานไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติ
             โครงงานชุดปฏิบัติการติดตั้งจานดาวเทียม
             โครงงานชุดส่องสว่างป้ายวิทยาลัย

             โครงงานทำธูปเทียนไฟฟ้า


       ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

             โครงการตู้แช่เครื่องดื่มวุ้นอเนกประสงค์
             โครงการชุดทดสองเครื่องเสียงรถยนต์


วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041