Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์
ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์

ผู้รับใบอนุญาต


นางสาวศิริวาสน์ นนทการ
ผู้จัดการ


นายยุทธการ ปิยะนันท์
ผู้อำนวยการ

     15935729 1218768594842970 1764590606 n suput1
   นายสมัย ประสมพันธ์  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายจิรัฎฐ์ สุวรรณรงค์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวปานพร ศรีโสพันธ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุพัตรา ทับทิม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายสมัย ประสมพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

suput1
นางสาวปริยากร สายวัน นางสาวศิริวาสน์ นนทการ  นายยุทธการ ปิยะนันท์     นางสาวสุพัตรา ทับทิม   

plan

15935729 1218768594842970 1764590606 n
นายจิรัฎฐ์ สุวรรณรงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

suputtra Uthai
นางสาวศิริวาสน์ นนทการ นางสาวปานพร ศรีโสพันธ์  นางสุภัตรา ปิยะนันท์     นายอุทัย ประสมพันธ์   

std


นางสาวปานพร ศรีโสพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

Wilawan1 15935729 1218768594842970 1764590606 n
นางสาวปริยากร สายวัน นายสมัย ประสมพันธ์  นางสาววิลาวัลย์ ทาริน    นายจิรัฎฐ์ สุวรรณรงค์  

sub

suput1
นางสาวสุพัตรา ทับทิม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Namfon suputtra
นางสาวน้ำฝน วรรณวงค์ นางสาวศิริวาสน์ นนทการ  นายยุทธการ ปิยะนันท์     นางสุภัตรา ปิยะนันท์  


วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041