Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

                  ฝ่ายงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ บริหารจัดการในระบบ Teamwork
โดย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีกรอบงานรับผิดชอบ ดังนี้

                  - งานโครงการพิเศษ
                  - งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
                  - งานครูที่ปรึกษา
                  - งานบริการชุมชน
                  - งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
                  - งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
                  - งานปกครอง

                  - งานคลินิกคุณธรรม

และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีคณะทำงาน ดังนี้  

panporn1

นางสาวปานพร ศรีโสพันธ์

 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 


 

priyakorn1

นางสาวปริยากร สายวัน

 ทีมสนับสนุน


                  

 


 

นายสมัย ประสมพันธ์

 ทีมสนับสนุน                                                      


 

Wilawan1

นางสาววิลาวัลย์ ทาริน

 ทีมสนับสนุน                                 
                                                                          


 

15935729 1218768594842970 1764590606 n

นายจิรัฏฐ์ สุวรรณรงค์

 ทีมสนับสนุน

                                                                          
                  
                                                    


 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041