Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

  พันธกิจ

๑.      พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้เข้มแข็ง

๒.      ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ

๓.      พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

๔.      พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพครู

๕.      ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการนำไปประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน

  เป้าประสงค์

๑.      สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่เป็นระบบ

๒.      ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ตามสาขาวิชาชีพ

๓.      ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

๔.      ผู้เรียนมีจรรยาบรรณตามสาขาวิชาชีพ

๕.      พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับวิชาที่สอน และวิชาชีพครู

๖.      พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภาระงาน

๗.      มีโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูและนักเรียน

๘.      มีการนำโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ ไปประกวด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041