Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

  เกียรติประวัติของสถานศึกษา

รางวัลและผลงาน ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ในรอบปีการศึกษา

 สถานศึกษา

          1. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนคลินิกคุณธรรม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์

          2. อำเภอเดชอุดม ให้ความไว้วางใจวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดงานกาชาด ประจำปี 2558

          3. ชุมชนวัดเมืองเดช ให้ความไว้วางใจให้วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558-62

          4. ชุมชนวัดเมืองเดช ให้ความไว้วางใจให้วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดขบวนแห่ งานบุญมหาชาติ ประจำปี 2558-62

          5. ชุมชนบ้านหนองสำราญ ให้ความไว้วางใจให้วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดการแสดงและขบวนแห่ งานบุญมหาชาติ ประจำปี 2558

 ผู้บริหาร

          ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ได้รับเกียรติคุณบัตร กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 ครู และนักเรียน นักศึกษา

          วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกุสุมภ์ และวิทยาลัยพาณิชยการปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้

           1. นายนพฤทธิ์ วรรณยิ่ง               รางวัลเหรียญทอง          รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

           2. นายวิษณุ สุดายงค์                   รางวัลเหรียญทอง          รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

           3. นายนิวัฒน์ เวียงอินทร์               รางวัลเหรียญทอง          รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

           4. นางสาวสุกัญญา คำทอง             รางวัลเหรียญทอง          รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

           5. นางสาวญาณิศา บุญสะทา          รางวัลเหรียญทอง          รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

           6. นางสาวทิพวรรณ สะเทือน          รางวัลเหรียญทอง          รายวิชามารยาทไทยและการสมาคม

           7. นางสาวจิราภรณ์ ดอนเมืองพรม    รางวัลเหรียญเงิน           รายวิชา Photoshop CS 6

           8. นายติพัด อินตา                       รางวัลเหรียญเงิน           รายวิชาโทรคมนาคม

           9. นายสุรชัย พิศสวาส                   รางวัลเหรียญเงิน           รายวิชาโทรคมนาคม

          10. นางสาวสุภัสสร การะปังหา         รางวัลเหรียญทองแดง     รายวิชา Photoshop CS6

          11. นายวุฒิไกร นามศรีหาร              รางวัลเหรียญทองแดง     รายวิชาเครื่องเสียง

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้

           1. นายสุทธินันท์ จันทร์งาม              รางวัลเหรียญเงิน           รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

           2. นางสาวทิพวรรณ สะเทือน            รางวัลเหรียญทองแดง     รายวิชา Photoshop CS 6

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041