Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี

          อุบลราชธานี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่น มาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ยุคขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับ วัฒนธรรมไทยถิ่นอีสาน ปัจจุบันเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ อุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณ นานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อย หลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงาม แปลกตา โดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมที่พักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ของภูมิภาค ที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตก มายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้ำชี แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และ เทือกเขาพนมดงรัก

ประวัติ

          อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ในอดีตบริเวณพื้นที่แถบนี้ อยู่ภายใต้การปกครอง ของอาณาจักรเขมร หรือขอมโบราณ ต่อมาอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจไป จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดี ได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้ เข้าอยู่ภายใต้การปกครอง แต่ต่อมาชุมชนดังกล่าวก็เกิดการแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝ่าย อยู่เป็นเวลานับสิบปี จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้ เป็นอาณาจักรได้สำเร็จอีกครั้ง และได้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้น ตรงกับที่ท้าวคำผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์) แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพจากหนองบัวลำภู มาตั้งเมืองขึ้นใหม่ ที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอดอนมดแดง ในปัจจุบัน และต่อมาได้เกิดอุทกภัยขึ้น จึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งอยู่ที่บริเวณตัวจังหวัดในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า “อุบลราชธานี” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และให้ท้าวคำผง เป็นเจ้าเมืองคนแรก โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระปทุมวงศา” 

          ต่อมาในปี พ.ศ.2335 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “มณฑลอุบลราชธานี” เป็นศูนย์กลางการบริหาร ของมณฑลอีสาน และในปี พ.ศ.2468 มณฑลอุบลราชธานี ก็ได้ถูกยุบโอน มาขึ้นกับ มณฑลนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ.2476 ได้มีการยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมา ตั้งเป็น “จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ถึงปี พ.ศ.2515 อำเภอยโสธร และอำเภอใกล้เคียง ที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกแบ่งออกไปตั้งเป็น จังหวัดยโสธร และต่อมาในปี พ.ศ.2536 อุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพื้นที่อีกครั้ง โดยแยกอำเภออำนาจเจริญ และอำเภอใกล้เคียง ออกไปตั้งเป็น จังหวัดอำนาจเจริญ


อาณาเขตการปกครอง

          อุบลราชธาน มีพื้นที่ 15,517 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอตาลสุม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น
          ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  จังหวัดอำนาจเจริญ
          ทิศใต้            ติดต่อกับ  ประเทศกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ประเทศลาว
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ

 

ที่มา : http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/ubonratchathani/ubonratchathani.html

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041