Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ


  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

         ตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เปรียบเทียบได้ กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปีปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ ได้ปรับปรุงหรือจัดประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการ ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือฉบับที่มีการปรับปรุงDocument page 001

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041