Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

  ข้อมูลสถานศึกษา

          รหัสสถานศึกษา     34100047
          ชื่อสถานศึกษา       วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 
RATCHAPRUEK TECHNOGICAL COLLEGE
          ที่ตั้งสถานศึกษา      เลขที่ 330 หมู่ที่ 10 ถนนสถลมาร์ค บ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช
                                       อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
           โทรศัพท์
               0-4587-0026-7
           โทรสาร                 0-4587-0041

           e
-mail                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           Website               http://www.rptech.ac.th
           สังกัด                   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ เลขที่ 330 หมู่ที่ 10 ถนนสถลมาร์ค บ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บนเส้นทางเดชอุดม -อุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดม  6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ..2540 ตามใบอนุญาตเลขที่ 4/2540 ทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาบริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม

          การดำเนินงานครั้งแรกใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจราชพฤกษ์" มี ดร.มงคลรัตน์  ปิยะนันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวลัคนา  ทับทิม เป็นผู้จัดการ นายชาติชาย ปิยะนันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมามีการปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็น นายเหรียญ เพ็ชรฤาชา นายชัชวาล โพธิ์ทอง และนางสาวศิริวาสน์ นนทการ เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร เป็นผู้อำนวยการ

          นอกจากนั้นยังได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีราชพฤกษ์"จนถึง วันที่  1 พฤศจิกายน พ..2554 จึงได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์" ชื่อภาษาอังกฤษ "RATCHAPRUEK TECHNOLOGICAL COLLEGE" ตามใบอนุญาตเลขที่ อบ (5) 061/2554 ปัจจุบันมี ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวศิริวาสน์ นนทการ เป็นผู้จัดการ นายยุทธการ ปิยะนันท์ เป็นผู้อำนวยการ

          การบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ มีรูปแบบเป็นนิติบุคคล โดย บริษัท สหมงคลธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 57/1 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มี ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์ เป็นประธานกรรมการ นายประดิษฐ์ ไขแสง และนายชัชวาลย์ แจ้งไชย เป็นรองประธานกรรมการ นางสาวลัคนา ทับทิม เป็นผู้จัดการ ในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน บริษัท สหมงคลธุรกิจ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เบื้องต้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 50% ในการก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้มีความเจริญก้าวหน้า มาโดยลำดับ

  ปรัชญา

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ บริหารงานภายใต้ปรัชญา คุณธรรม นำความรู้ สู่อาชีพ 
           โดยมีคติพจน์
 “เน้นคุณธรรม เสริมปัญญา พัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ประสบการณ์

  วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภาระงาน มีนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

  เอกลักษณ์

             ทักษะดี มีจิตอาสา

 อัตลักษณ์

 คุณธรรม นำความรู้ สู่อาชีพ

  ข้อมูลด้านการบริหาร

     1. คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากำหนด

Management Table


        2.  ผู้รับใบอนุญาต ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์ โทรศัพท์ 08-3344-5562 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา วัฒนธรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2540

         3.  ผู้จัดการ นางสาวศิริวาสน์ นนทการ โทรศัพท์ 08-6256-3993 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

         4.  ผู้อำนวยการ นายยุทธการ ปิยะนันท์ โทรศัพท์ 08-1547-9461 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041