Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมอาชีวศึกษา สร้างคน สร้างชาติ RATCHAPRUEK OPEN HOUSE 2020
ลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
เก็บตกอีกครั้ง กับหลากหลายเรื่องราว ชาวราชพฤกษ์
เก็บตกกิจกรรม หลากหลายเรื่องราว ชาวราชพฤกษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม งานกาชาด อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมอบรมขยายผล ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment (E to E)
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และทักษะการเป็นช่างเสริมสวยเบื้องต้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดส่งนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล การประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมตัดสินการแข่งขันประกวดร้องสรภัญญะ และร้องเพลงธรรมะ เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดเวตวันวิทยาราม
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ให้ความร่วมมือ ดำเนินการสอบวัดผล ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ รับการนิเทศติดตามการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดโครงการอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการเสริมสวย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน ณ วัดป่าตรัยรัตนะมณี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแผนการดำเนินงานด้านยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา โรงเรียนบ้านกลาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เยี่ยมชมงาน ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมทำความดี ในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อพ่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ รับการประเมินจากคณะกรรมการ สมศ.
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2559
คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดโครงการเยี่ยมบ้าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมปีใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 26
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมรับน้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041