Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ

สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ เลขที่ 330 หมู่ที่ 10 ถนนสถลมาร์ค บ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บนเส้นทางเดชอุดม -อุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดม  6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 15 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ..2540 ตามใบอนุญาตเลขที่ 4/2540 ทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาบริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม

history05

          การดำเนินงานครั้งแรกใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจราชพฤกษ์" มี ดร.มงคลรัตน์  ปิยะนันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวลัคนา  ทับทิม เป็นผู้จัดการ นายชาติชาย ปิยะนันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมามีการปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็น นายเหรียญ เพ็ชรฤาชา นายชัชวาล โพธิ์ทอง และนางสาวศิริวาสน์ นนทการ เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร เป็นผู้อำนวยการ

history07

          นอกจากนั้นยังได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเทคโนโลยีราชพฤกษ์" จนถึง วันที่  1 พฤศจิกายน พ..2554 จึงได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์" ชื่อภาษาอังกฤษ "RATCHAPRUEK TECHNOLOGICAL COLLEGE" ตามใบอนุญาตเลขที่ อบ (5) 061/2554 ปัจจุบันมี ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวศิริวาสน์ นนทการ เป็นผู้จัดการ นายยุทธการ ปิยะนันท์ เป็นผู้อำนวยการ

history06

          การบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ มีรูปแบบเป็นนิติบุคคล โดย บริษัท สหมงคลธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 57/1 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มี ดร.มงคลรัตน์ ปิยะนันท์ เป็นประธานกรรมการ นายประดิษฐ์ ไขแสง และนายชัชวาลย์ แจ้งไชย เป็นรองประธานกรรมการ นางสาวลัคนา ทับทิม เป็นผู้จัดการ ในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน บริษัท สหมงคลธุรกิจ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เบื้องต้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 50% ในการก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้มีความเจริญก้าวหน้า มาโดยลำดับ


วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

330 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Website : www.rptech.ac.th E-mail : r_tech09@hotmail.com
Tel. 045-870026 , 045-870027 Fax. 045-870041